DIWRNOD ARCHAEOLEGOL SIR GÂR 2013 CARMARTHENSHIRE ARCHAEOLOGY DAY   Leave a comment

Click here for full bilingual programme

Darganfodwch archaeolegwaith y Sir Find out about the archaeology of Carmarthenshire!

Gan gynwys: Y Bwthyn Gymraeg; Dendrocronoleg; Sir Gâr cyn-hanesyddol; Diwydiant Calch y Mynydd Ddu; Cloddiadau Neuadd Middleton.

With lectures on: The Welsh Cottage; Tree-ring Dating; Prehistoric Carmarthenshire; Black Mountain Lime Industry; Middleton Hall Excavations.

Darlithwyr yn gynnwys: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman â staff Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Speakers to include: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman and staff from the Dyfed Archaeological Trust.

Dydd Sadwrn 2ail Mawrth 2013 9.30am-4.30pm Yn y Canolfan Halliwell, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Saturday 2nd March 2013 9.30am-4.30pm in the Halliwell Centre, Trinity Saint David, Carmarthen

Tocynnau £12— Bwcio’n angenrheidiol / Tickets £12—booking essential

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda/For more information contact Ed Davies—01558 825993 / e.davies@dyfedarchaeology.org.uk

IMG_7149

Advertisements

Posted February 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

Cloddiadau yng Nghrugiau Cemmaes, Nanhyfer, Sir Penfro/Excavations at Crugiau Cemmaes, Nevern, Pembrokeshire   Leave a comment

Mae crugfynwent Crugiau Cemmaes (SN 12534263) yn gorwedd 4.5km i’r

gogledd-dwyrain o Nanhyfer, a 7.0km i’r de-orllewin o Aberteifi, ar ochr gogledd

y B4582.

Click on the link under ‘Events’ on the left to visit the dig diary

Crugiau Cemmaes barrow cemetery (SN 12534263) lies 4.5km northeast of

Nevern, just to the north of the B4582 and 7.0km southwest of Cardigan.

Posted October 23, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Tagged with , , ,

GŴYL LLAWN HWYL I’R TEULU! / FAMILY FUN FESTIVAL!   Leave a comment

DATHLU GŴYL ARCHAEOLEG PRYDAIN YNG NGHASTELL ABERYSTWYTH AC AMGUEDDFA CEREDIGION

Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gorau sy’n digwydd ym maes archaeoleg ym Mhrydain.  Wedi’i threfnu gan Gyngor Archaeoleg Prydain, mae’r ŵyl yn cynnwys cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled gwledydd Prydain o’r 14eg i’r 29ain o Orffennaf 2012 sy’n dathlu archaeoleg i bawb.  Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Ceredigion yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal digwyddiad yng Nghastell Aberystwyth gyda chymorth Cynnal y Cardi.  Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos yr 28ain a’r 29ain o Orffennaf a bydd yn dathlu ysbryd Canoloesol y castell yn ogystal â thref glan môr Fictoraidd ac Edwardaidd Aberystwyth.

Click on the link in ‘Events’ (on the left) for details of the weekend’s activities

CELEBRATING THE FESTIVAL OF BRITISH ARCHAEOLOGY AT ABERYSTWYTH CASTLE AND CEREDIGION MUSEUM

    The Festival of British Archaeology celebrates the best of British archaeology. This Council for British Archaeology extravaganza includes hundreds of events being held across Britain from the 14th – 29th of July 2012 celebrating archaeology for all.  Dyfed Archaeological Trust, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and Ceredigion Museum are working together to hold the event at Aberystwyth Castle with the support of Cynnal y Cardi.  The festival will be held on the weekend of the 28th and 29th of July and will celebrate the Medieval spirit of the castle as well as the Victorian and Edwardian seaside resort of Aberystwyth.

Posted July 13, 2012 by dyfedher in Uncategorized

YSGOL UNDYDD ARCHAEOLEGOL CEREDIGION / CEREDIGION ARCHAEOLOGICAL DAY SCHOOL   Leave a comment

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cynnal digwyddiad i bawb sydd â diddordeb mewn gorffennol Ceredigion

Dydd Sadwrn 24 Mawrth 2012 yng Nghanolfan Morlan,
Aberystwyth 10.30 a.m. – 4.30 p.m.

Diwrnod o gyflwyniadau, arddangosfeydd a thrafodaethau ar ganlyniadau ymchwil ac ymchwiliadau archaeolegol diweddar yng Ngheredigion.

Y prosiectau a gânt eu cynnwys yw:
Cloddiadau claddiadau Oes Efa yng nghrug Fan, Talsarn a Phant-y-Butler, ger Aberteifi
Archaeoleg glandiroedd gwlypdiroedd Cors Fochno a Chors Caron
Smeltio plwm Rhufeinig yn Llangynfelin
Gwaith diweddar ac yn y dyfodol yng Nghastell Aberteifi

£3 sy’n cynnwys te, coffi a bisgedi Archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi
Cysylltwch â : Menna Bell, Archaeolegydd Cymunedol Ffôn 01558 825997 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

The Dyfed Archaeological Trust are hosting an event for everyone interested in Ceredigion’s past

Saturday 24th March 2012 at the Morlan Centre, Aberystwyth
10.30 a.m. – 4.30 p.m.

A day of presentations, exhibitions and discussions on the results of recent archaeological research and investigations in Ceredigion.

Projects that will be covered include:
Excavations of Bronze Age burials at Fan barrow, Talsarn and Pant-y-Butler, near Cardigan
The archaeology of the wetland margins of Cors Fochno and Cors Caron
Roman lead smelting at Llangynfelin
Recent and future work at Cardigan Castle

£3 to include tea, coffee and biscuits Book early to avoid disappointment
Contact: Menna Bell, Community Archaeologist Tel. 01558 825997 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

Posted March 22, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Helpwch ni ddarganfod stori y Diwydiant Calch ar Y Mynydd Du! / Help us discover the story of the Lime Industry of the Black Mountain!   Leave a comment

Mae CALCH yn prosiect newydd a’r bwriad yw  cofnod a chofio y Diwydiant Calch a  Chwarel Herbert ar y Mynydd Du. Drwy ymuno chymunedau, gwirfoddolwyr ac arbennigwr, mae CALCH yn gobeithio dangos Chwarel Herbert fel rhan bwysig o’n  treftadaeth ddiwydiannol.

Helpwch ni i ddarganfod y stori.

Oes gennych  ddiddoreb mewn hanes neu oes gennych wybodaeth neu storau am Chwarel Herbert,  dewch i’n Diwrnod Agored Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.

Bydd y Diwrnod Agored yn gyfle i chi weld yr adnoddau a’r wybodaeth sydd gennym yn yr Ymddiriedolaeth yn barod , ond yn bwysicach bydd yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth ac hanes a storion am y chwarel a’r diwydiant calch.

Bydd hyn yn digwydd ar

Dydd Iau, 12ed o Ebrill, 2012

10 o’cloch y.b. hydi 4 o’clochy.p.

Am fwy wybodaeth am y digwiddiad hyn neu i ddarganfod mwy am y prosiect, cyslltwch gyda Menna Bell ar 01558 825997 neu ebost m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

CALCH is a new project aiming to record, conserve and celebrate the Lime Industry of Herbert’s Quarry and the Black Mountain. By bringing together volunteers, communities and specialists, CALCH intends to showcase Herbert’s Quarry as a landmark of  our Industrial Heritage.

Help us discover the story.

If you are interested in history and research or have information or stories about Herbert’s Quarry, then come to our Open Day at the Dyfed Archaeological Trust.

This Open Day is a chance to discover the resources held at the Trust, the opportunities of research and more importantly, to share information.

This event will take place on:

Thursday April 12th 2012

10am to 4pm

For more information about this event or to find out more about the project please contact Menna Bell on 01558 825997 or email m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

Posted March 19, 2012 by dyfedher in Newyddion / News

Cloddiad yn Llanismel, Sir Gaerfyrddin/Excavation at St Ishmael, Carmarthenshire   Leave a comment

Cloddiad naw dydd o hyd i ymchwilio olion pentref canoloesol anghyfannedd yn Llanismel, Glanyfferi, a ddechreuodd ar 6 Medi. Mae gwirfoddolwyr lleol yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed i gofnodi olion y tu mewn o un o’r adeiladau ac olion eraill ar hyd yr arfordir, sy’n cael ei erydu gan y mor. Y gobaith yw i benderfynu ar ddyddiad un o’r adeiladau, ei bwrpas a pham y cafodd ei adael. Mae’r gwaith yn cael ei ariannu gan Cadw.

Click on the link in ‘Events’ on the left to visit the dig diary

A nine day excavation to investigate the remains of the deserted medieval village at St Ishmaels, Ferryside, started on September 6th. Local volunteers are working with the Dyfed Archaeological Trust to record the remains of the interior of one of the buildings and other remains along the coastline, which are being eroded by the sea. It is hoped to determine the dates of one of the buildings, its function and why it was abandoned. The work is being funded by Cadw.

Yn arolgu a cynllunio'r adeilad/Surveying and drawing the building

 

Posted September 11, 2011 by dyfedher in Uncategorized

Tagged with , , ,

Ysgol Undydd Archaeolegol Sir Benfro/Pembrokeshire Archaeological Day School   Leave a comment

19 Tachwedd 2011/19 November 2011

Cyswllt/Contact: P Crane 01558 823121 p.crane@ dyfedarchaeology.org.uk

 

Posted September 11, 2011 by dyfedher in Newyddion / News, Uncategorized