Leave a comment

SAFLE MEWNDODDI HAEARN O’R OES LYCHLYNNAIDD YN ABERDAUGLEDDAU
A PREHISTORIC HUNTING SITE AT LYDSTEP HAVEN

Mae hen fonion coed, boncyffion coed a dyddodion mawn – sef y goedwig soddedig – yn nodweddiadol o lawer o draethau yn Ne Cymru. Mae’r rhain yn dyddio’n ôl dros 5300 a 7000 mlynedd yn ôl ac wedi’u ffurfio ar lannau’r lagwnau dŵr croyw bas, pan oedd lefel y môr ychydig yn is na heddiw, pan oedd coedwigoedd yn gorchuddio’r tir, a phan mai hela, nid ffermio, oedd y ffynhonnell fwyd ar gyfer ychydig o grwpiau bach o bobl. Mae darganfod penglog mochyn gyda phen saeth fflint wedi’i blannu ynddo ac wedi’i gadw dan foncyff coed yn gwneud coedwig soddedig Lydstep yn unigryw. Darganfuwyd y mochyn ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac yn ddiweddar cafodd ddyddiad radio carbon o 5300 oed. Yn ystod y llanwau isel y gwanwyn hwn, gwnaeth Sarah Carlsen ddod o hyd i ragor o ddarganfyddiadau cyffrous pan sylwodd ar olion traed anifeiliaid a phobl ar wyneb y mawn. Mae’r mawn bellach yn galed iawn ac felly mae’n rhaid bod yr olion wedi’u gwneud pan oedd yn cael ei osod ar lawr lagŵn bas dros 5300 mlynedd yn ôl. Nid yw’n hawdd adnabod yr olion ond ymddengys mai ceirw oedd yr anifeiliaid, ond plant yw’r olion dynol yn bennaf, ond gyda rhai oedolion.

Old tree stumps, tree trunks and peat deposits – the submerged forest – are a feature of many of south Wales’ beaches. These date to 5300 and 7000 years ago and formed in and on the banks of shallow fresh water lagoons, when sea level was slightly lower than today, when forests covered the land, and hunting, not farming, was the food source for a few small groups of people. The discovery of a pig’s skeleton with a flint arrowhead embedded in it and trapped beneath a tree trunk makes the Lydstep submerged forest unique. The pig was discovered in the early twentieth century and was recently radiocarbon dated to 5300 years old. During the low tides this spring, Sarah Carlsen, a local resident, made more exciting discoveries when she noticed animal and human footprints in the surface of the peat. The peat is now very hard, and therefore the prints must have been made when it was being laid down on the floor of a shallow lagoon over 5300 years ago. The prints are not easy to identify but the animals seem to be deer, and the human prints are mainly of children but with some adults.

Posted May 26, 2010 by dyfedher in Newyddion / News

Tagged with , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: