Dyddiadur Cloddio Mynydd y Betws Mynydd y Betws Dig Diary   Leave a comment

Yn ystod y broses o adeiladu’r fferm wynt ar Mynydd y Betws, fe gloddiodd archaeolegwyr yn lleoliadau’r tyrbinau gwynt ac ar hyd cwrs llwybrau newydd. Fodd bynnag, gan mai’r bwriad oedd i’r fferm wynt osgoi safleoedd archaeolegol hysbys, ychydig iawn a ganfuwyd. Felly, mae cloddiad archaeolegol cymunedol 2017 yn gyfle i ddysgu mwy am bobl gynhanesyddol Mynydd y Betws. Bydd tri thwmpath Oes Efydd a rhannau o’r aliniad cerrig yn cael eu harchwilio.

Dyddiadur Cloddio Mynydd y Betws

Mynydd y Betws Dig Diary (English)

During windfarm construction on Mynydd y Betws, archaeologists excavated at the locations of wind turbines and along the course of new trackways, but as the windfarm was designed to avoid known archaeological sites very little was found. The 2017 community archaeological excavation is thus an opportunity to find out more about the prehistoric people of Mynydd y Betws. Three Bronze Age mounds  and sections of a stone alignment will be investigated.

Posted July 14, 2017 by dyfedher in Uncategorized

Darganfod hanes cudd Parc Gwledig Pen-bre Discover the hidden history of Pembrey Country Park

poster

Posted July 21, 2016 by dyfedher in Uncategorized

Cloddiad Capel Sant Padrig/ St Patrick’s Chapel excavation 2015   Leave a comment

Rhwng y 4ydd a 22ain Mai 2015, bydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Sheffield, yn cloddio yng Nghapel Sant Padrig, Porth Mawr unwaith eto. Cloddiwyd y capel a’r mynwent, sydd yn ôl pob tebyg yn dyddio o’r 6ed i’r 11eg ganrif, am y tro cyntaf ym mis Mai 2014 ar ôl i nifer o gladdedigaethau cael ei datgelu o ochr y twyni tywod yn ystod stormydd y gaeaf.

2015 DIG DIARY links to the 2015 dig diary

Between 4th and 22nd May 2015, Dyfed Archaeological Trust, in collaboration with the University of Sheffield will be undertaking a second phase of excavation at St Patrick’s Chapel, Whitesands Bay. The chapel and early medieval cemetery, probably dating from the 6th to the 11th century, was first excavated in May 2014 after winter storms exposed a number of burials from the side of the sand dune, prompting the excavation.

Posted May 7, 2015 by dyfedher in Uncategorized

Dyddiadur Cloddiad 2014 Caer Rhufeinig Cas-wis / Wiston Roman Fort Dig Diary 2014   Leave a comment

wistonday2aDangosodd cloddio prawf yn 2013 fod y safle’n gaer Rhufeinig. Mae’r prosiect 2014, yn beth yr ydym yn meddwl yw’r vicus, yn cael cymorth ariannol wrth Cadw a’r gwaith tu fewn ardal y gaer y cael ei ariannu gan Sylfaen David a Christopher Lewis.

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary

Trial excavation in 2013 demonstrated that the site is a Roman fort. The 2014 project in the possible vicus is being grant-aided by Cadw and the work within the fort area by the David and Christopher Lewis Foundation.

Diwrnod Archaeolegol Ceredigion Archaeology Day   Leave a comment

Ceredigion Archaeology day poster image

Posted February 26, 2014 by dyfedher in Uncategorized

Diwrnod Agored Cloddiadau/Excavation Open Day   Leave a comment

Ym mhentref Llanon ar arfordir Ceredigion saif adfeilion a adwaenir fel y Neuadd, y credir eu bod yn dyddio o gyfnod y Tuduriaid (16 ganrif). Nid yw dechreuadau’r Neuadd yn eglur, er y credir bod Capel i Santes Non ar y safle ar un adeg. Mae’n ymddangos ei fod wedi ei rannu’n ddau fwthyn yn ddiweddarach – un yn gartref i’r caplan a’r llall yn cael ei ddefnyddio ganddo i gadw ei ddogfennau. Mae’r safle dan ofal Amgueddfa Ceredigion, ynghyd â Bwthyn yr Amgueddfa, sy’n sefyll wrth ei ochr. Gyda chymorth y gymuned leol, gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau i geisio cael rhagor o wybodaeth!

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary and excavation open day information

In the village of Llanon on the coast of Ceredigion there are ruins known as Y Neuadd (the hall), which is thought to be of Tudor date (16th century). Its origins are uncertain, although at one point it was thought to be the chapel of St Non, it seems that it was later divided into two cottages, one occupied by the chaplain and the other used by him to store his documents. The site is in the care of Ceredigion Museum, along with the Museum Cottage which stands beside it. An archaeological excavation is underway with the local community, volunteers and the Dyfed Archaeological Trust to try to find out more!

Posted July 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

CALCH!   Leave a comment

Mae CALCH yn atgyweirio rhai o’r adeiladwaithau sydd wedi goroesi yn Chwarel Herbert ac mae’n datblygu llwybrau hunan dywys o gwmpas y safle i annog ymwelwyr. Mae’r prosiect hefyd yn ymchwilio i hanes y diwydiant calch i ddarganfod a dathlu ei gysylltiadau â chymunedau lleol.

CALCH is repairing some of the surviving structures at Herbert’s Quarry and is developing self-guided trails around the site to encourage visitors. The project is also investigating the history of the lime industry to discover and celebrate its links with local communities.

Gwefan/Website                                                                Blog/Blog

Posted March 15, 2013 by dyfedher in Uncategorized