Dyddiadur Cloddiad 2014 Caer Rhufeinig Cas-wis / Wiston Roman Fort Dig Diary 2014   Leave a comment

wistonday2aDangosodd cloddio prawf yn 2013 fod y safle’n gaer Rhufeinig. Mae’r prosiect 2014, yn beth yr ydym yn meddwl yw’r vicus, yn cael cymorth ariannol wrth Cadw a’r gwaith tu fewn ardal y gaer y cael ei ariannu gan Sylfaen David a Christopher Lewis.

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary

Trial excavation in 2013 demonstrated that the site is a Roman fort. The 2014 project in the possible vicus is being grant-aided by Cadw and the work within the fort area by the David and Christopher Lewis Foundation.

Diwrnod Archaeolegol Ceredigion Archaeology Day   Leave a comment

Ceredigion Archaeology day poster image

Posted February 26, 2014 by dyfedher in Uncategorized

Diwrnod Agored Cloddiadau/Excavation Open Day   Leave a comment

Ym mhentref Llanon ar arfordir Ceredigion saif adfeilion a adwaenir fel y Neuadd, y credir eu bod yn dyddio o gyfnod y Tuduriaid (16 ganrif). Nid yw dechreuadau’r Neuadd yn eglur, er y credir bod Capel i Santes Non ar y safle ar un adeg. Mae’n ymddangos ei fod wedi ei rannu’n ddau fwthyn yn ddiweddarach – un yn gartref i’r caplan a’r llall yn cael ei ddefnyddio ganddo i gadw ei ddogfennau. Mae’r safle dan ofal Amgueddfa Ceredigion, ynghyd â Bwthyn yr Amgueddfa, sy’n sefyll wrth ei ochr. Gyda chymorth y gymuned leol, gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau i geisio cael rhagor o wybodaeth!

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary and excavation open day information

In the village of Llanon on the coast of Ceredigion there are ruins known as Y Neuadd (the hall), which is thought to be of Tudor date (16th century). Its origins are uncertain, although at one point it was thought to be the chapel of St Non, it seems that it was later divided into two cottages, one occupied by the chaplain and the other used by him to store his documents. The site is in the care of Ceredigion Museum, along with the Museum Cottage which stands beside it. An archaeological excavation is underway with the local community, volunteers and the Dyfed Archaeological Trust to try to find out more!

Posted July 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

CALCH!   Leave a comment

Mae CALCH yn atgyweirio rhai o’r adeiladwaithau sydd wedi goroesi yn Chwarel Herbert ac mae’n datblygu llwybrau hunan dywys o gwmpas y safle i annog ymwelwyr. Mae’r prosiect hefyd yn ymchwilio i hanes y diwydiant calch i ddarganfod a dathlu ei gysylltiadau â chymunedau lleol.

CALCH is repairing some of the surviving structures at Herbert’s Quarry and is developing self-guided trails around the site to encourage visitors. The project is also investigating the history of the lime industry to discover and celebrate its links with local communities.

Gwefan/Website                                                                Blog/Blog

Posted March 15, 2013 by dyfedher in Uncategorized

DIWRNOD ARCHAEOLEGOL SIR GÂR 2013 CARMARTHENSHIRE ARCHAEOLOGY DAY   Leave a comment

Click here for full bilingual programme

Darganfodwch archaeolegwaith y Sir Find out about the archaeology of Carmarthenshire!

Gan gynwys: Y Bwthyn Gymraeg; Dendrocronoleg; Sir Gâr cyn-hanesyddol; Diwydiant Calch y Mynydd Ddu; Cloddiadau Neuadd Middleton.

With lectures on: The Welsh Cottage; Tree-ring Dating; Prehistoric Carmarthenshire; Black Mountain Lime Industry; Middleton Hall Excavations.

Darlithwyr yn gynnwys: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman â staff Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Speakers to include: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman and staff from the Dyfed Archaeological Trust.

Dydd Sadwrn 2ail Mawrth 2013 9.30am-4.30pm Yn y Canolfan Halliwell, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Saturday 2nd March 2013 9.30am-4.30pm in the Halliwell Centre, Trinity Saint David, Carmarthen

Tocynnau £12— Bwcio’n angenrheidiol / Tickets £12—booking essential

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda/For more information contact Ed Davies—01558 825993 / e.davies@dyfedarchaeology.org.uk

IMG_7149

Posted February 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

Cloddiadau yng Nghrugiau Cemmaes, Nanhyfer, Sir Penfro/Excavations at Crugiau Cemmaes, Nevern, Pembrokeshire   Leave a comment

Mae crugfynwent Crugiau Cemmaes (SN 12534263) yn gorwedd 4.5km i’r

gogledd-dwyrain o Nanhyfer, a 7.0km i’r de-orllewin o Aberteifi, ar ochr gogledd

y B4582.

Click on the link under ‘Events’ on the left to visit the dig diary

Crugiau Cemmaes barrow cemetery (SN 12534263) lies 4.5km northeast of

Nevern, just to the north of the B4582 and 7.0km southwest of Cardigan.

Posted October 23, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Tagged with , , ,

GŴYL LLAWN HWYL I’R TEULU! / FAMILY FUN FESTIVAL!   Leave a comment

DATHLU GŴYL ARCHAEOLEG PRYDAIN YNG NGHASTELL ABERYSTWYTH AC AMGUEDDFA CEREDIGION

Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gorau sy’n digwydd ym maes archaeoleg ym Mhrydain.  Wedi’i threfnu gan Gyngor Archaeoleg Prydain, mae’r ŵyl yn cynnwys cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled gwledydd Prydain o’r 14eg i’r 29ain o Orffennaf 2012 sy’n dathlu archaeoleg i bawb.  Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Ceredigion yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal digwyddiad yng Nghastell Aberystwyth gyda chymorth Cynnal y Cardi.  Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos yr 28ain a’r 29ain o Orffennaf a bydd yn dathlu ysbryd Canoloesol y castell yn ogystal â thref glan môr Fictoraidd ac Edwardaidd Aberystwyth.

Click on the link in ‘Events’ (on the left) for details of the weekend’s activities

CELEBRATING THE FESTIVAL OF BRITISH ARCHAEOLOGY AT ABERYSTWYTH CASTLE AND CEREDIGION MUSEUM

    The Festival of British Archaeology celebrates the best of British archaeology. This Council for British Archaeology extravaganza includes hundreds of events being held across Britain from the 14th – 29th of July 2012 celebrating archaeology for all.  Dyfed Archaeological Trust, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and Ceredigion Museum are working together to hold the event at Aberystwyth Castle with the support of Cynnal y Cardi.  The festival will be held on the weekend of the 28th and 29th of July and will celebrate the Medieval spirit of the castle as well as the Victorian and Edwardian seaside resort of Aberystwyth.

Posted July 13, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.